Sme tu pre vás

V našom jedinečnom Centre pre Liečbu Bolesti – Pain Clinic, skutočne a úspešne odstraňujeme chronickú bolesť pomocou najnovších intervenčných postupov a techník tam, kde iní pomôcť nedokázali.
Poskytneme vám špecializovanú starostlivosť, ktorá vám pomôže dostať sa späť k normálnemu životu bez bolesti.

Sme vybavení najmodernejšími prístrojmi poskytujúcimi špičkovú starostlivosť  v oblasti laserovej operácií chrbtice a intervenčnej liečby.

Náš tím

MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.
MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.Riaditeľ centra bolesti
V roku 1990 úspešne absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Od roku 1990 pracoval na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice akad. Dérera ako sekundárny lekár, kde získal I. a II. stupeň kvalifikačnej atestácie v odbore anestéziológia a resuscitácia a ako jeden z prvých na Slovensku nadstavbovú atestáciu z algeziológie (liečby bolesti).

V rokoch 2004-2006 pracoval v NsP Malacky vo funkcii primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Od roku 2006 je odborným garantom pre odbor algeziológia v neštátnom zdravotníckom zariadení Sapientia, s.r.o. .a roku 2007 pracuje v spoločnosti Sapientia v Železničnej NaP v Bratislave vo funkcii primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

V roku 2007 úspešné ukončil doktorandské štúdium obhájením prace tykajúcej sa pôrodníckej analgézii a získal titul PhD.

Súčasne od roku 2008 pracuje aj ako odborný asistent na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof LFUK v Bratislave.

Absolvoval viacero stáži a workshopov doma i v zahraničí
(Miami, Wien, Warszawa, Brusel, Praha…).

Aktívne sa zúčastnil sa mnohých domácich a zahraničných odborných kongresov s tematikou anestéziológie, intenzívnej medicíny, algeziológie, urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, Poľskej spoločnosti pre liečbu bolesti, Európskej spoločnosti anestéziológie, Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium bolesti.

Je autorom a spoluautorom 82 prednášok a publikácií
(vysokoškolské učebnice, postgraduálne monografie, vedecké karentované a nekarentované časopisy, medzinárodné kongresy).

MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.
MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.Anestéziológ a intenzivísta
Je členom WOSIAM – World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine (Svetovej asociácie anti-agingovej medicíny)
1991
úspešne absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

od 1991
Od roku 1991 pracovala na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice akad. Dérera ako sekundárna lekárka, kde získala I. a II. stupeň kvalifikačnej atestácie v odbore anestéziológia a resuscitácia.

od 2006
– pracuje ako odborný garant pre odbor anestéziológia v neštátnom zdravotníckom zariadení Sapientia.
– venuje sa zároveň aj problematike estetickej medicíny, kde si kontinuálne rozširuje vzdelanie.
Absolvovala odborné stáže zamerané na problematiku estetickej medicíny v Miláne, vo Viedni a v Prahe.
Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenskej spoločnosti pre liečbu bolesti, Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie.
2008
V roku 2008 ukončila externé doktorandské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na tému: Starostlivosť o pacienta s vysokou spinálnou léziou a prevencia vzniku infekčných komplikácii.
V roku 2008 založila Inštitút zdravia a krásy Frais.
Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí.
Absolvované školenia:
Praktické použitie Dysportu v indikáciach na dolnej polovici tváre pre pokročilých,
Master course Restylane
Faltenuntersprizung und Skin Care Concept
Schulung Mesotherapie
Praktikum v estetické dermatologii,
Omladenie pokožky prípravkom Glykopeel
Remake workschop – prvý filler s PEG technológiou
Dermatological knowledge of Laboratoires Renophase Course and Professional application Cellular regeneration. Skin tolerance.
Komplexná problematika a diagnostika – Tvár VIII.
Training course for the use of Macrolane.
Aplikácia výplňových materiálov Matrisoft, Matridur, Matrigel, Matridex, Matridex DX.
Školenie o produktoch Renofill
Kurz lipolýzy
Kurz na aplikáciu výplnových materiálov Princess
Kurz na aplikáciu mezoterapie v liečbe alopécie

MUDr. Mário Rattaj, PhD.
MUDr. Mário Rattaj, PhD.Špecialista Neurochirurgie
1979 – 1980 Farmaceutická fakulta Komenského Univerzity, Bratislava
1980 – 1986 Lekárska fakulta Komenského Univerzity, Bratislava, ukončená titulom MUDr.
1994 – 1999 Postgradualne studium na Lekárskej fakulte Univerzity ukončené obhájením titulu PhD
(Philosophiae doctor, téma disertačnej práce “Stereotaxia v diagnóze a liečbe nádorov mozgu”)
Špecializácie:
1989 – atestácia zo všeobecnej chirurgie prvého stupňa, Inśtitút pre postgraduálne vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava
1995 – atestácia z neurochirurgie, Inśtitút pre postgraduálne vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava

Pôsobiská:
1986 – 1989 Chirurgická klinika a Klinika úrazovej chirurgie, Univerzitná nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava, Bratislava, sekundárny lekár v príprave na atestáciu z chirurgie prvého stupňa
1989 – 1995 Neurochirurgická klinika Univerzitná nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava, Bratislava, sekundárny lekár v príprave na atestáciu neurochirurgie
1995 – 1996 Oddelenie stereotaktickej a radiačnej neurochirurgie,
(gama nôž), Nemocnice Na Homolce, Praha, Ceská republika, neurochirurg
1997 – 2003 Neurochirurgická klinika Univerzitná nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava, Bratislava, neurochirurg
2003 – 30.7.2009 Neurochirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice Nitra, neurochirurg, primár neurochirurgického oddelenia, do 31.12.2009,
1.8.2009 do 30.7.2010 Neurochirurgická klinika Univerzitní nemocnice u sv. Anny, Brno, neurochirurg
1.8.2010 do 30.9.2011 Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, neurochirurg
1.10.2011 do 31.12.2012 Neurochirurgické oddělení Pardubické krajské nemocnice, Pardubice, neurochirurg, zástupca primára
1.1.2013 – 31.10.2013– Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, Zlín, neurochirurg
1.11.2013 – Neurochirugická klinika FN u sv. Anny, Brno, neurochirurg
1.10.2014 – pracuje ako neurochirurg v neštátnom zdravotníckom zariadení Sapientia, Centrum liečby bolesti Pain Clinic