28.05.2021

Všeobecné lekárstvo prechádza v posledných rokoch turbulentnými zmenami, ktoré sa týkajú širokého diapazónu výkonov a súvisiacich vyšetrení. Všeobecný lekár je komplexným medicínskym manažérom svojho pacienta. Podľa platnej legislatívy vykonáva nielen primodiagnostiku, ale v určených prípadoch aj dodiagnostikovanie, monitoring a terapiu ochorení, ktoré patria do jeho kompetencie a súčasne spolupracuje s lekármi iných špecializačných odborov. Má o pacientovi a o jeho rodine, ako aj súvisiacich anamnestických údajoch (osobná, pracovná a rodinná anamnéza, abúzy, gynekologická anamnéza a pod.) najviac informácií, ktoré sú veľkým prínosom v rýchlej a cielenej diagnostike a v liečbe pacienta. 

Typy a rozsah indikovaných vyšetrení

V ambulancii všeobecného lekára sa vykonávajú viaceré typy výkonov: preventívne prehliadky a s nimi súvisiace výkony, očkovanie, výkony súvisiace s primodiagnostikou, iniciálnym vyšetrením, respektíve diagnostikou akútnych ochorení, iniciálne a kontrolné vyšetrenia pri monitoringu chronických ochorení, vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta, vyšetrenia na žiadosť iného subjektu, ako je samotný pacient.

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou skvelého tímu:

VŠEOBECNÝ PRATICKÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

Naše očakávania na vzdelanie:
Atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo pre dospelých

Požadované zručnosti a skúsenosti:

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného praktického lekára pre dospelých
 • Diagnostika akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporučením ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu
 • Indikovanie odberov biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, očkovanie pacientov
 • Predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Vyhodnotenie EKG záznamu
 • Úzka spolupráca s inými odbornými lekármi
 • Zaznamenávanie vyšetrovacieho a terapeutického postupu ako aj výsledkov laboratórnych vyšetrení do zdravotnej dokumentácie pacienta, vedenie záznamov o zdravotnom stave pacientov
 • Vykazovanie zdravotných výkonov zmluvným zdravotným poisťovniam
 • Preventívne prehliadky podľa zákona a preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním

Čo ponúkame:

 • Nadštandardné finančné ohodnotenie, trvalý pracovný pomer
 • Postaráme sa o Váš neustály odborný rast, pomôžeme Vám zvládať rôzne odborne náročné situácie.
 • Svojim kolegom umožňujeme osobnostný rozvoj formou individuálneho koučingu.
 • V priebehu roka 2021 sa sťahujeme do lukratívnych priestorov na Kolibe
 • Moderné vybavenie
 • Príjemný kolektív a vzájomnú podporu.

<a data-cke-saved-name="_Hlk64461756" name="_Hlk64461756" style="background-image: url(" https:="" www.frais.sk="" admin="" assets="" global="" plugins="" ckeditor="" link="" images="" anchor.png?t="ABCD545444sssjhgjhgjhgjgjhgaasdasd11aaaaaaddaa&quot;);" background-size:="" 16px;"="">Ponúkaná základná mzda: 
Od 3000,-€ brutto


 • zdieľaj:

Objednajte sa na vyšetrenie
pomocou e-konzultácie

Objednať sa
OK
Prijali sme vašu objednávku!
Pre upresnenie termínu vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom.
OK
Záznam bol úspešne uložený
OK
Pacient bol objednaný na vyšetrenie
OK
Objednanie na vyšetrenie bolo zrušené